Obchodní podmínky - SM PARAPRESENT, s.r.o.

Přejít na obsah

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecné ustanovení
2. Předmět smlouvy
3. Místo plnění objednávky
4. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy
5. Cena a platba za zboží
6. Dodací doba
7. Dodací podmínky, poštovné
8. Záruka, servis
9. Závěrečné ustanovení
1. Všeobecné ustanovení


a) Kupující zasláním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží stanovené prodávajícím. Vztahy kupujíciho a prodávajíciho se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajííiho (firmy SM PARAPRESENT s.r.o.) a jejich zákazníků (kupujícich) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její neoddělitelnou součástí.


b) Pokud není mezi účastníky dojednaná trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy


Předmětem smlouvy jsou výhradně položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkach společnosti SM PARAPRESENT s.r.o., katalogách,  prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.
SM PARAPRESENT s.r.o. (dále jen prodávajíci) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezchybné zboží v souladu se specifikací a nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží - vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky
- v případě potřeby vybavené českými návody k obsluze, záručnímí listy a seznamem pozáručních opravoven, jestliže je to pro daný druh zboží obvyklé.

3. Místo plnění objednávky


Místem plnění je sklad prodávajíciho. Osobní odběr ve skladě dodavatele je nutné předem dohodnout. Zboží je možné si osobně převzít až po úhradě 100% sumy faktury zaslané prodávajícím kupujícímu za objednané zboží. Při osobním odběru zboží je kupujíci povinen ve výdejním skladě předložit doklad o úplném zaplacení zboží nebo uhradit částku vystavenou na faktuře. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím, je zboží odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujíciho, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy


a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářů předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Po úspěšném vyplnění a odeslání elektronické objednávky kupujícím, internetový obchod automaticky vygeneruje potvrzení zařazení objednávky do systému, které je následně zaslané na e-mailovou adresu kupujíciho, jako potvrzení objednávky. Toto potvrzení však není potvrzením dostupnosti zboží na skladě. V případě nedostupnosti zboží na skladě budete elektronicky či telefonicky informováni. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva tak vzniká samotným dodaním zboží. Prodávajíci si může v jednotlivém, zejména cenově náročnejším případě, vyhradit právo na vznik smlouvy potvrzením objednávky.


b) Prodávajíci je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výška ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněný žádat kupujíciho o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. V případě že kupující odmítne objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.


c) Jestliže je mezi účastníky uzavřená dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její neoddělitelnou součástí.


d) Stálí zákazníci se kterými je uzavřená písemná kupní smlouva, využívají výhody dojednané při podepsání smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

5. Cena a platba za zboží  


Všechny ceny produktů a služeb, uvedené v internetovém obchodě SM PARAPRESENT provozovaným společností SM PARAPRESENT s.r.o., jsou uvedeny včetně 21% DPH. Nabízené  ceny uvedené na www stránkach společnosti SM PARAPRESENT s.r.o. jsou platné v okamžiku objednávky. Prodávajíci si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazným nárustem inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců a ostatních dodávatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou až připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajíciho nebo uhrazením hotovostí v pokladně prodávajíciho.
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícim a kupujícim je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícim je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
K ceně zboží se připočítává cena za dopravu a balné.
Zdanitelným plněním se považuje den vystavení faktury.

6. Dodací doba  


Dodací doba začíná plynout ode dne doručení závazné objednávky prodávajícimu, za podmínek poskytnutí všech podkladů a údajů, které jsou nutné pro včasné vybavení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávajíci ho vyexpedovat anebo odevzdat dopravci do 6 pracovních dní. Dodací doba bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je opoždění způsobené vyšší mocí anebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
Většina zboží je prevažně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či opoždění dodávek. Pokud se jedná o důležitou objednávku, vyžádá si kupujíci od prodávajíciho písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě anebo ho nebude možné odevzdat přepravci do 6 dní, oznámi prodávajíci předpokládaný termín dodání anebo nabídne jiný porovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujíciho. Dodací termín se považuje za splněný včas, pokud zboží bude připravené v míste plnění k odevzdání nejpozději poslední den dohodnuté anebo dodatečně dohodnuté dodací doby. Pokud není prodávajíci schopný do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (odevzdat k přepravě prvímu přepravci), je povinný vrátit bez zbytečného odkladu všechny finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce – kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dodací podmínky, poštovné    
       

Zásilky jako mince, sety mincí, pamětní odznaky anebo jejich kombinace zasíláme doporučeně na dobírku. Pokud bude hromadná větší objednávka, kde bude zásilka pojištěna na vyšší hodnotu zboží než 800 Kč, bude zásilka odeslánapouze jako
Balík na poštu nebo Balík do ruky. Zodpovědnost za ztrátu, poškození anebo úbytek obsahu přebírá přepravce do výšky udané hodnoty.


Ceny tarifů odeslání zásilky reagují na aktuální ceník České pošty a.s.

Balné
- cena balného za odeslání jedné zásilky Českou poštou činí bez rozdílu velikosti a váhy zásilky 25,00 Kč.

Doporučené psaní - Ceny této základní poštovní služby a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH.

Druh zásilky

Do hmotnosti / cena

2)
100g

2)
500g

2)
1Kg

2)
2Kg

Doporučené psaní

čl. 13 poštovních podmínek

69,00 Kč

72,00 Kč

78,00 Kč

84,00 Kč

Délka nesmí přesahovat 50 cm a šířka 35 cm, přičemž tloušťka nesmí být větší než 5 cm. Minimální rozměry zásilky jsou14 x 9 cm.


Česká pošta – balík do ruky (ČR)
Jednotná cena: 154,- Kč včetně DPH  
+ příplatek za bezdokladovou dobírku 36,- Kč


Česká pošta – balík na poštu (ČR)
Jednotná cena: 144,- Kč včetně DPH
+ příplatek za bezdokladovou dobírku 36,- Kč


Česká pošta – na SLOVENSKO

Obchodní balík

Hmotnost do (kg)

Cena v Kč (bez DPH)

v Kč (s DPH)

2

260,32

315.00

3

265,27

321.00

4

270,23

327.00

5

275,19

333.00

6

280,15

339.00

7

285,11

345.00

8

290,07

351.00

9

295,02

357.00

10

299,98

363.00

12

309,90

375.00

14

319,82

387.00

16

329,73

399.00

18

339,65

411.00

20

349,57

423.00

22

360,31

436.00

24

370,23

448.00

26

380,14

460.00

28

390,06

472.00

30

399,98

484.00

Doporučená zásilka

hmotnost do

cena v Kč

50 g

106,00

100 g

133,00

250 g

177,00

500 g

220,00

1 kg

321,00

2 kg

498,00

+ příplatek za bezdokladovou dobírku 36 Kč

Osobní odběr u prodávajícího 0.00 Kč


Osobní odběr je možný výhradně až po zaevidování 100% úhrady sumy objednávky na účtu prodávajícího, nebo hotovostní platbě v pokladně prodávajícího. Osobní odběr je potřebné si nejprve telefonicky nebo písemně dohodnout.


Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:
Dobírkou 36.00 Kč (ČR)
36.00 Kč (SR)

Platbu dobírkou můžete zvolit v případě doručení zásilky Českou poštou a hotovostní úhradou na České poště.
Převodem z účtu 0.00 Kč

Platbu převodem z vašeho účtu na účet prodávajícího můžete zvolit v případě, že si přejete za zboží zaplatit před jeho odesláním na Vaši adresu. Zboží prosím uhraďte až po obdržení zálohové faktury od prodávajícího. Zálohová faktura s údaji na úhradu vám bude zaslána na vaši e-mailovou adresu. Faktury zasíláme v pracovních dnech Po-Pá v době od 8.00 - 16.00. Nehraďte prosím objednávku před tím, než vám bude zaslána zálohová faktura!
Hotovostní platba 0.00 Kč

Tento způsob je možné zvolit při osobním odběru a hotovostní platbě na provozovně u prodávajícího. Osobní odběr je potřebné dopředu dohodnout s prodávajícím.

Dodací termín je při zásilkách doručovaných v rámci České republiky cca 3-4 pracovní dny od odevzdání zásilky přepravci. Objednávky se vybavují v pracovní dny mezi 8.00 - 16.00 hod., mimo víkendy a svátky. Objednávky přijaté v pracovní dny po 13.00 hodině, a nebo přes víkendy a svátky, budou vybaveny v první nasledující pracovní den. Kupujíci je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků, celistvost zásilky a v případě jakýchkoliv chyb to okamžite oznámit přepravci. V případě doručení zásilky s porušeným obalem, je kupujíci povinen v přítomnosti přepravce zkontrolovat kompletnost a bezchybnost obsahu zásilky. V případě zjištění neúplnosti anebo poškození dodaného zboží, které bylo způsobeno ze strany přepravce, je kupujíci povinen takovou zásilku nepřevzít a sepsat s dopravcem zápis o důvodu jejího nepřevzetí. Kupující je povinen písemně oznámit nepřevzetí objednávky z důvodu jejího poškození přepravcem prodávajícimu nejpozději do 1 dne od jejího nepřevzetí. Zásilky jsou pojištěné pro případ poškození anebo odcizení na 100% své hodnoty. V případě, že kupujíci převezme zásilku v poškozeném stavu, znemožní tak prodávajícímu nárokovat si vzniklou škodu u přepravce a kupující tím přebírá na sebe zodpovědnost za takové konání a zásilka se považuje za doručenou v neporušeném stavu a není možné ze strany kupujícího si uplatňovat na takto porušené zboží reklamaci.

V případě jestliže přepravce doručil zásilku s poškozeným obalem, ale při kontrole obsahu zásilky kupujúcím se nevyskytly žádné nesrovnalosti v množství anebo poškození, kupujíci může takovou zásilku převzít.
Faktura a daňový doklad jsou přiložené v označeném balíku.

8. Záruka, servis


Záruční lhůta začína plynout ode dne převzetí zboží kupujícím anebo konečným uživatelem při prodeji. Prodávajíci poskytuje záruku na kvalitu a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Pokud kupujíci při převzatí zboží zjistí jakékoli chyby, doporučujeme oznámit písemně a doporučeně bez zbytečného odkladu.
Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis chyby a návrh na vybavení reklamace.
Prodávající nenese zodpovědnost za:
- opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (pošta)
- opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně poskytnutými údaji a adresou příjemce
- poškození zaviněné přepravcem (pošta, kurýr), např. v případě převzetí viditelně poškozeného obalu zásilky od přepravce. Viz. naše Dodací podmínky, poštovné.

Vrácení zboží


Všechno zboží zakoupené v internetovém obchodě SM PARAPRESENT s.r.o., je možné vrátit bez udání důvodu do 14 dní od jeho převzetí. Zboží je možné vrátit jedině v neporušeném a bezchybném stavu a pokud možno v původním neporušeném obalu. Zboží je kupující povinen doručit  do uvedené lhůty na adresu prodávajíciho se žádostí, číslem objednávky. Suma za zboží bude kupujícímu zaslána na jeho účet. Poštovné a další poplatky související s odesláním zboží prodávající vrací.

9. Závěrečné ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, pokud není mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Při trvalém smluvním vztahu (pokud je uzavřená písemná rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, jestliže dojde po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Jestliže odešle objednávku po dni, ve kterém došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již odevzdanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje všechny ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výšku ceny objednaného zboží ( včetně  příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, pokud nebude v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Platné od 01.09.2022

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Všeobecná ustanovení


Reklamační řád upravují vztahy mezi prodávajícím, společností SM PARAPRESENT s.r.o. se sídlem: Svatoplukova 53, 796 01 Prostějov a kupujícím, který vstupuje s prodávajícím ve smluvní vztah. Je-li kupující spotřebitelem, vztahuje se na tento právní vztah s prodávajícím z.č. 89/2012 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. včetně souvisejících právních předpisů. V případě, že je kupující podnikatel, pak je vzájemný vztah upraven z.č. 90/2012 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

2. Rozsah záruky


Záruka se vztahuje na zboží zakoupené v e-shopu SM PARAPRESENT s.r.o. Ke každému zboží prodávající vždy přiloží fakturu. Faktura současně slouží jako dokument potvrzující zakoupení zboží a je nezbytnou součástí při uplatnění reklamace. Bez předložení faktury nemůže být na reklamaci brán zřetel.
Kupující je vždy povinen prohlédnout si zboží (jak specifikováno v obchodních podmínkách) bezprostředně po jeho obdržení. Vady zjevné je nutno nahlásit bezodkladně od převzetí zboží.
Délka záruky, standardně 24 měsíců je uvedena na dodacím listu, který je součástí balení. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží od dopravce.


Záruku nelze uplatnit v následujících případech:


• po uplynutí záruční doby
• záruka se vztahuje na všechny výrobky.
• v případě vad způsobených neadekvátním zacházením (Při této příležitosti připomínáme, že jak je uvedeno na každém modelu, jedná se o sběratelský materiál, nikoliv hračku.
Většina modelů, je dle specifikace výrobce nebezpečná pro děti do 6 let.)

3. Uplatnění reklamace


Kupující na vlastní náklady předá zboží na smluveném místě na území města Prostějov, nebo zašle zboží doporučeně na adresu sídla společnosti. Prodávající je povinen takovouto reklamaci přijmout k posouzení. Prodávající se zdrží zejména odkládání přijetí reklamace. Kupující je povinen předložit fakturu k prokázání data nákupu zboží. Prodávající má 30 dnů na posouzení reklamace. V případě, že prodávající posoudí reklamaci jako neoprávněnou, oznámí toto neprodleně kupujícímu a vrátí kupujícímu reklamované zboží. Jestliže bude reklamace shledána oprávněnou, zajistí prodejce dodání identického produktu. V případě, že je dodání identického produktu nemožné, zejména díky ukončení výroby, vrátí neprodleně uhrazenou částku (včetně poštovného uvedeného na faktuře od dodavatele) na účet kupujícího.

Návrat na obsah